เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำรวมทั้งสตรีพิการเป็นผู้นำองค์กรกีฬา

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำรวมทั้งสตรีพิการเป็นผู้นำองค์กรกีฬา

ผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพต้องเผชิญกับการถูกเว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำลดหย่อนเป็นสองเท่าของการเป็นผู้หญิงและการพิการ สิ่งสำคัญคือต้องมีผู้หญิงที่มีความพิการอยู่ในตำแหน่งผู้นำในองค์กรกีฬา เพื่อให้องค์กรมีพื้นที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น Lombe Mwambwa เขียนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสตรีมีบทบาทน้อยในการเป็นผู้นำขององค์กรกีฬา ดังนั้นจึงมีการแทรกแซงหลายอย่างในระดับนโยบายและ

โปรแกรมทั่วทั้งภาคการกีฬา

อย่างไรก็ตาม การที่สตรีที่มีความทุพพลภาพเป็นผู้นำทางกีฬาไม่ได้รับความสนใจมากนัก ตัวอย่างเช่น ในปี 2018 คณะกรรมการโอลิมปิกและคณะกรรมการกีฬาในสี่ประเทศในแอฟริกาใต้ (บอตสวานา แอฟริกาใต้ แซมเบีย และซิมบับเว) ไม่มีผู้หญิงที่มีความพิการอยู่ในนั้น ยกเว้นตัวแทนนักกีฬาหนึ่งคน ผู้หญิงที่มีความพิการอยู่ในตำแหน่งผู้นำระดับสูงในคณะกรรมการพาราลิมปิกและองค์กรกีฬาของโรงเรียนสำหรับคนพิการเท่านั้น 

ผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพมักถูกจำกัดให้อยู่ในองค์กรสำหรับคนพิการเท่านั้น สมมติฐานที่ว่าคนพิการสามารถนำองค์กรสำหรับคนพิการได้เท่านั้นหมายความว่าไม่มีโอกาสในการเป็นผู้นำในองค์กรกีฬาอื่น ๆ เนื่องจากมีองค์กรกีฬาสำหรับคนพิการและความเป็นผู้นำน้อยมากในองค์กรส่วนใหญ่ที่ถูกครอบงำโดยผู้ชาย ผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพจึงถูกกีดกันจากองค์กรกีฬาทุกประเภทองค์กรด้านกีฬากำลังดำเนินการมากขึ้นเพื่อจัดการกับการมีส่วนร่วมของผู้นำของผู้หญิง เช่น การนำนโยบายด้านเพศมาใช้ขององค์กร การสนับสนุนการฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ และการสร้างความตระหนักในการทำลายทัศนคติแบบเหมารวมและอคติทางเพศ การแทรกแซงเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากจำกัดการสนับสนุนผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีความพิการ

หน่วยงานผู้นำ เช่น คณะกรรมการและคณะกรรมการ มักจะดึงสมาชิกภาพตามประสบการณ์ เครือข่าย และการเข้าถึงทรัพยากร อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพ การมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำของพวกเธอถูกกีดกันโดยตราบาป ซึ่งปรากฏชัดในรูปแบบแผนซึ่งความทุพพลภาพปะปนกับความสามารถหรือความสามารถต่ำ ผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพจึงต้องทำงานหนักขึ้นอย่างไม่สมส่วนเพื่อแสดงหรือสื่อสารว่าพวกเขามีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม

ความพยายามในการรวมขององค์กรกีฬามุ่งเน้น

ไปที่บุคคลที่มีความทุพพลภาพเป็นหลักในฐานะผู้ใช้บริการหรือผู้รับผลประโยชน์ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่อื่นๆ ขององค์กร เช่น ความเป็นผู้นำและการกำกับดูแล ขั้นตอนในทางปฏิบัติที่องค์กรด้านกีฬาสามารถทำได้คือการตรวจสอบองค์ประกอบของพนักงาน อาสาสมัคร และทีมผู้นำ ขั้นตอนนี้สามารถให้หลักฐานที่ชัดเจนของช่องว่างในการรวมและเป็นพื้นฐานในการเริ่มทำงานรวมถึงบุคคลที่มีความทุพพลภาพการขยายการมีส่วนร่วมของผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพไปสู่ความเป็นผู้นำจะส่งผลให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมของคนพิการ และยังนำข้อมูลเชิงลึกของผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความทุพพลภาพมาใช้เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพื่อให้ครอบคลุมในวงกว้างมากขึ้น

การรวมในการเป็นผู้นำอาจถูกขัดขวางโดยวัฒนธรรมการเป็นผู้นำขององค์กร ซึ่งมองว่าความทุพพลภาพนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงในการรองรับ ตัวอย่างเช่น ภาษามือหรือการแปลอักษรเบรลล์และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในที่พักอื่นๆ จะถูกมองว่าเป็นส่วนเสริมและไม่ใช่ส่วนหลักของทรัพยากรและการวางแผนขององค์กร ด้วยความมุ่งมั่นในนโยบาย การวางแผนและการพิจารณาทรัพยากร รูปแบบที่พักเหล่านี้สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติด้านงบประมาณและวัฒนธรรมขององค์กรกีฬาได้

การดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทนที่สมดุลของชายและหญิงในการเป็นผู้นำได้กลายเป็นเรื่องปกติดังที่เห็นในการตรวจสอบการ กำกับดูแล และรายงานและการสื่อสารในภาคกีฬา อย่างไรก็ตาม ยังมีความรับผิดชอบน้อยมากในการรวมสตรีที่มีความพิการเข้าไว้ในตำแหน่งผู้นำการรวมเข้าด้วยกันยังไม่ถูกมองว่าเป็นความพยายามทั่วทั้งองค์กร แต่เป็นเป้าหมายสำหรับองค์กรที่ให้บริการ เช่น การรวมนักกีฬามากขึ้น หรือการเข้าถึงผู้ทุพพลภาพมากขึ้นด้วยการแข่งขันกีฬา ดังนั้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะที่ชัดเจนสำหรับการรวมตัวของคนพิการในการเป็นผู้นำ การจัดการ 

และการบริหารองค์กรกีฬาอาจเป็นการแทรกแซงที่สำคัญ

การอำนวยความสะดวกในการมองเห็นผู้นำสตรีที่มีความทุพพลภาพสามารถนำไปสู่การทำลายภาพลักษณ์ในขณะที่นำเสนอแบบอย่างให้กับผู้หญิงที่มีความพิการและองค์กรกีฬา ความครอบคลุมของสื่อสามารถช่วยขยายการมองเห็นนี้ได้ อย่างไรก็ตาม โอกาสในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรกีฬา การให้ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ ยังคงเป็น ผู้ชาย ที่ไม่สมส่วนด้วยเหตุนี้ ผู้นำหญิงที่มีความพิการเพียงไม่กี่คนจึงถูกกีดกันให้พ้นจากสายตาของสาธารณชน และเสียงของพวกเธอก็ไม่เคยได้ยิน องค์กรกีฬาสามารถทำงานร่วมกับองค์กรสื่อเพื่อสร้างความมั่นใจในโอกาสในการเป็นตัวแทนของผู้นำสตรีที่หลากหลายในฐานะแหล่งข่าวและผู้เชี่ยวชาญ

ความสามารถในการมีส่วนร่วมในทุกด้านของสังคมไม่ได้ขัดขวางโดยความพิการ แต่ด้วยโอกาสที่จำกัดและการเข้าถึงอันเนื่องมาจากสภาวะทางการเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น อุปสรรคเหล่านี้สามารถคลี่คลายได้ด้วยการผสมผสานของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริบท เช่น การพัฒนานโยบาย การวางแผน การฝึกอบรม การวิจัย และความมุ่งมั่นด้านทรัพยากรที่เหมาะสม การรวมสตรีที่มีความพิการเข้าไว้ด้วยกันสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรกีฬาได้ในขณะที่พวกเขาแสวงหาการรวมสตรีในการเป็นผู้นำในวงกว้างขึ้นเว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ