666slotclubการจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

666slotclubการจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

บ่อยครั้งที่กีฬาสามารถเป็นพื้นที่ที่ยึดถือแนวความคิดเกี่ยวกับ666slotclubเพศสภาพดั้งเดิม โปรแกรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายแนวคิดเหล่านี้จำเป็นต้องจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

เพศในกีฬา

กีฬาเยาวชนเป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมีส่วนร่วมในรูปแบบที่อาจส่งเสริมประสิทธิภาพของ ‘เพศ’ ในรูปแบบเชิงบรรทัดฐานและฝังแน่นในสังคม วิธีที่เยาวชนอาจเลือกที่จะท้าทายบรรทัดฐานเชิงสัมพันธ์ของเพศชายและเพศหญิงที่เป็นเพศเป็นขั้นตอนสำคัญในการตระหนักถึงความเป็นผู้นำในกีฬาเยาวชนและโครงสร้างที่กว้างขึ้นของอำนาจทางเพศและความไม่เท่าเทียมกัน นักเรียนหญิงที่กำลังเจรจาเรื่องความไม่สมดุลของอำนาจตามเพศภายในโรงเรียนสะท้อนให้เห็นถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในพลศึกษา (PE) ซึ่งคงไว้ซึ่ง ‘ระเบียบทางเพศเชิงสัมพันธ์’ โดยที่อัตลักษณ์ของ ‘ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง’ ถูกยึดถือตามหลักชีววิทยาและตายตัว และเด็กผู้หญิงจะต้องเข้าร่วม วิธีที่ไม่มีความหมาย เพิ่มขีดความสามารถ หรือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตรีที่เป็นชนกลุ่มน้อย สำหรับผู้ชายและเด็กชาย ความเป็นชายที่เป็นเจ้าโลกในด้านพละศึกษาและการกีฬามักจะได้รับการยืนยันและจารึกผ่านบรรทัดฐานทางเพศ การสันนิษฐาน และแบบแผน

สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับกีฬาในฐานะวัฒนธรรมที่มักจะให้อำนาจและยอมรับผู้เข้าร่วมชาย ถึงจุดนี้ เราพบหลักฐานเกี่ยวกับ PE, กิจกรรมทางกาย (PA), กีฬาและนันทนาการ ซึ่งในอดีตเคยถูกครอบงำโดยแนวปฏิบัติของผู้ชาย เช่น การประเมินมูลค่าการแข่งขันและสมรรถภาพทางกายวัฒนธรรมกีฬา

นอกจากนี้ แอน ฮอลล์ (1996) เสนอว่าการฝึกกีฬาเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ สร้างสังคม และกำหนดโดยพารามิเตอร์ของกลุ่มที่มีอำนาจในสังคม ในสหรัฐอเมริกา เรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมชายผิวขาว เห็นได้ชัดจากโค้ชกีฬาเยาวชนส่วนใหญ่และผู้คนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจซึ่งระบุว่าเป็นคนผิวขาว ในระบบนี้ ผู้หญิงมักมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านลอจิสติกส์มากขึ้นเนื่องจากประวัติศาสตร์ของกีฬานี้ มันทำให้ยากสำหรับประชากรที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นคนผิวขาวหรือผู้ชายที่จะเข้าและคงการมีส่วนร่วมในกีฬาไว้ ความแตกต่างเฉพาะเหล่านี้ในประสบการณ์ระหว่างผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงกับผู้ชายหรือเด็กผู้ชายมีความสำคัญ และควรสังเกตว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการกดขี่

กีฬาเป็นพาหนะสำหรับการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม กีฬาได้เข้ามามีบทบาทและควรรักษาตำแหน่งเป็นพาหนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยการสนับสนุนผู้ที่อยู่ชายขอบของกีฬาเยาวชน ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงสามารถถูกทำให้เป็นมาตรฐานในตำแหน่งผู้นำและมีส่วนร่วมในวิธีที่มีความหมาย เพิ่มขีดความสามารถ หรือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม องค์กรด้านกีฬาสามารถเป็นผู้นำโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน เด็กผู้หญิง LGBTQ+ และผู้หญิง เช่น ออกแบบหลักสูตรและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่ประชากรต้องการเพื่อต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและทางเพศ

นอกเหนือจากความจำเป็นของการเป็นตัวแทน การเป็นหุ้นส่วน และการสรรหาบุคลากร องค์กรกีฬาจำเป็นต้องจ้างโค้ช ยกระดับเยาวชน และระบุผู้นำด้านกีฬาที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมที่ไม่ครอบงำ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและยอมรับมากขึ้นสำหรับประชากรที่มีบทบาทต่ำต้อย

แนวคิดอื่นๆ อาจรวมถึงการร่วมมือกับสถาบันและองค์กรในท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญด้านเพศศึกษาเพื่อช่วยในด้านการศึกษาของผู้ฝึกสอนและการสร้างหลักสูตร การใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบกับความรุนแรง (เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บ) หรือการสร้างพันธมิตรกับที่ปรึกษาโรงเรียนในท้องถิ่นและนักสังคมสงเคราะห์เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ 

โมเดล TPSR

นางแบบเช่น ‘การสอนความรับผิดชอบต่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม’ (TPSR) ในผู้สนับสนุนกีฬาเพื่อการพัฒนาของเด็กผู้หญิงในฐานะผู้นำ โดยการอำนวยความสะดวกด้านกีฬาเป็นพื้นที่สำหรับเพิ่มความรับผิดชอบของพวกเขา และโดยการเปลี่ยนความรับผิดชอบในการตัดสินใจส่วนสำคัญให้กับพวกเขาอย่างระมัดระวัง TPSR ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีความรับผิดชอบต่อการกระทำและชีวิตของตนมากขึ้น และโดยสอนให้คำนึงถึงสิทธิและความรู้สึกของตน ตลอดจนความต้องการของผู้อื่น โมเดลนี้มุ่งมั่นที่

จะอำนวยความสะดวกให้เด็กผู้หญิงและคนอื่นๆ ในวงการกีฬารู้สึกมีพลัง มีประสบการณ์ในการให้คำมั่นสัญญากับตัวเองและผู้อื่น ดำเนินชีวิตตามชุดของหลักการ และกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและของผู้อื่นโมเดล TPSR เน้นความพยายามและการชี้นำตนเองว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคล การเคารพในสิทธิ ความรู้สึก และความห่วงใยเปลี่ยนกระบวนทัศน์กีฬาของผู้ชายให้เป็นแบบที่เกี่ยวกับความสำเร็จของความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม666slotclub